ALGEMENE VOORWAARDEN MOYO

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. Gebruiker: alle rechtspersonen die deel uitmaken van de MOYO Groep of onder de naam MOYO handelen, waaronder in ieder geval te verstaan:
  – MOYO.jobs Zuid B.V. (KvK nr. 73140031);
  – en alle rechtspersonen en bedrijven waarover deze vennootschappen zeggenschap hebben of waarin deze participeren.
  2. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Gebruiker opdracht geeft tot het uitvoeren van een Project en derhalve een overeenkomst aangaat met Gebruiker.
  3. Medewerker: de persoon die bij Gebruiker werkzaam is, zij het in loondienst of via een payrollconstructie, en ingezet wordt op een Project.
  4. Project: het evenement, het feest, de receptie of gelijksoortige activiteiten, zoals georganiseerd door Wederpartij, waarbij Wederpartij Medewerkers inleent bij Gebruiker.
  5. Projectleider: de Medewerker van Gebruiker die het aanspreekpunt is gedurende en na de uitvoering van een Project.
  6. Uitvraag: de aanvraag van Wederpartij aan Gebruiker strekkende tot het ter beschikking stellen van Medewerkers voor een Project. De Uitvraag bevat in ieder geval een omschrijving van het Project, de datum, duur en locatie van het Project, het aantal benodigde Medewerkers en/of Projectleiders en de benodigde kennis en vaardigheden.
  7. Urenstaat: het door Gebruiker ter beschikking gestelde formulier, waarop Wederpartij de daadwerkelijk gewerkte uren en genoten pauzes van Medewerker vermeldt. De Urenstaat dient te alle tijden te zijn ondertekend door Wederpartij.
  8. Relatiekaart: de individuele registratie van algemene en specifieke gegevens/afspraken tussen partijen. De Relatiekaart vermeldt in ieder geval de facturatiegegevens, NAW gegevens, bedrijfsgegevens, contactpersoon, bevoegde functionaris, prijzen en leveringscondities.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die Gebruiker aan Wederpartij verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten.
  10. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden of nietig zijn, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.
  11. Gebruiker wijst door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
  12. Gebruiker is bevoegd haar voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.
2. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van aan Gebruiker verstrekte gegevens, waarop Gebruiker haar aanbieding baseert.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden Gebruiker niet.
5. Wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

Artikel 3. Kosten
1. Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten zijn in Euro’s en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst de prijzen van externe partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken wijzigen, is Gebruiker gerechtigd om de prijzen tussentijds te wijzigen.
3. Gebruiker is gerechtigd minimaal eenmaal per jaar de (uur)tarieven van haar Medewerkers te indexeren. Indien Gebruiker hiervan gebruik maakt, maakt zij dit te allen tijde schriftelijk kenbaar aan Wederpartij.
4. Indien de uitvoering van werkzaamheden buiten de schuld van Gebruiker wordt belemmerd of vertraagd, is Gebruiker gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten bij Wederpartij in rekening te brengen.
5. Meer- of minderwerk zal worden verrekend volgens de tussen Gebruiker en Wederpartij overeengekomen prijzen en afspraken.

Artikel 4. Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van Gebruiker schriftelijk is geaccepteerd.
2. Aan de hand van de offerte wordt een Relatiekaart opgesteld, welke eveneens door Wederpartij dient te worden ondertekend.
3. Indien Wederpartij een Uitvraag doet bij Gebruiker, zal Gebruiker binnen 48 uur na ontvangst daarvan berichten of de uitvraag, al dan niet gedeeltelijk, wordt geaccepteerd.
4. Indien Wederpartij een Uitvraag doet binnen 48 uur voor aanvang van een Project, zullen partijen met elkaar in overleg treden over de acceptatie van de Uitvraag. Gebruiker is gerechtigd bij dergelijke Uitvragen afwijkende tarieven en kosten te hanteren. Zulks dient dan wel schriftelijk door Wederpartij akkoord te zijn bevonden.
5. Indien Wederpartij het aantal Medewerkers, de duur van het Project of de overeenkomst anderszins wenst te wijzigen, treedt zij hierover in overleg met Gebruiker. Gebruiker is niet gehouden verzoeken tot wijzingen door te voeren.
6. Indien het Project wordt uitgevoerd binnen de gemeentegrenzen van Gebruiker, wordt per Medewerker per werkdag minimaal vier uur in rekening gebracht. Indien het Project wordt uitgevoerd buiten de gemeentegrenzen van Gebruiker, wordt per Medewerker per werkdag minimaal zes uur in rekening gebracht.
7. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
8. Wederpartij is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die haar door Gebruiker ter beschikking is gesteld.

Artikel 5. Urenstaat
1. Zodra de Urenstaat door Wederpartij is ondertekend voor akkoord, dan wel deze op andere wijze door Wederpartij akkoord is bevonden, is deze definitief en kunnen er geen wijzigingen meer op worden aangebracht.
2. Wederpartij is verplicht de Urenstaat binnen 24 uur na afloop van het Project aan Gebruiker te verstrekken.
3. Indien er onenigheden zijn over gewerkte uren c.q. genoten pauzes, wordt de Urenstaat van Wederpartij geacht overeen te komen met de werkelijkheid indien deze Urenstaat voldoet aan het eerste en tweede lid van dit artikel. Indien de Urenstaat niet voldoet aan het eerste en tweede lid van dit artikel, wordt de Urenstaat van de Medewerker/Projectleider geacht overeen te komen met de werkelijkheid.

Artikel 6. Facturatie en betaling
1. Facturen worden opgemaakt op basis van de offerte en de Urenstaten.
2. De geldende betalingstermijn en de wijze van betaling worden vermeld in de offerte c.q. Relatiekaart.
3. Gebruiker kan een aanbetaling op door Wederpartij te betalen bedragen verlangen.
4. Wederpartij is niet gerechtigd om de betaling van de facturen van Gebruiker op te schorten of deze te verrekenen uit welke hoofde dan ook.
5. Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van Gebruiker gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten of pintransacties, leiden tot kwijting van Wederpartij.
6. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en is Wederpartij wettelijke (handels)rente verschuldigd.
7. Bij niet-tijdige betaling zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd door Wederpartij aan Gebruiker, als volgt berekend (op basis van het totaal verschuldigde bedrag en inclusief de wettelijke rente):

€ 0,00 – € 10.000,00: 15%
€ 10.000,00 – € 20.000,00: 10%
€ 20.000,00 – € 40.000,00: 5%
€ 40.000,00 – €100.000,00: 2,5%
Over het meerdere: 1%

 1. Indien Wederpartij pas betaalt nadat Gebruiker deze heeft gedagvaard of een verzoek tot beslaglegging of faillietverklaring heeft ingediend, maar voordat een zitting bij een gerecht of instantie heeft plaatsgevonden, is Wederpartij bovenop de buitengerechtelijke kosten een extra vergoeding van €750,00 verschuldigd plus de geldende griffierechten en deurwaarderskosten.

Artikel 7. Kleding, alcoholvrije drank en maaltijden
1. In de offerte is vastgelegd welke kleding de Medewerkers dragen bij een Project. Eventuele kosten voor de huur of aanschaf van kleding, worden schriftelijk vastgelegd en doorberekend conform afspraak tussen partijen.
2. Wederpartij is gehouden een ruimte, waarin Medewerkers zich kunnen omkleden en hun eigendommen en bezittingen veilig kunnen achterlaten, die deugdelijk kan worden afgesloten ter beschikking te stellen.
3. Wederpartij zal de Medewerkers gedurende het Project naar redelijkheid kosteloos voorzien van alcoholvrije drank. Indien het Project wordt uitgevoerd op tijdstippen waarop het gangbaar is dat maaltijden worden genuttigd, is Wederpartij tevens gehouden Medewerkers kosteloos te voorzien van maaltijden.

Artikel 8. Vervoer en reiskosten
1. Gebruiker verzorgt het vervoer van Medewerkers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De kosten en wijze van het vervoer worden vermeld in de offerte of de Relatiekaart.
3. De kosten voor vervoer komen voor rekening van Wederpartij. De reiskosten worden per Medewerker aan Wederpartij gefactureerd.
4. Indien de projectlocatie niet voorziet in gratis parkeergelegenheid, komen de parkeerkosten voor rekening van Wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Veiligheid en waarborgen
1. Wederpartij is gehouden de Medewerkers een veilige werksituatie te bieden en hen te behoeden voor schade en gevaarlijke situaties.
2. Wederpartij is gehouden ervoor te zorgen dat de omstandigheden waaronder het Project wordt uitgevoerd c.q. de Medewerkers werkzaam zijn, voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en de Nadere regeling kinderarbeid.
3. Indien een Medewerker in het kader van een Project een (bedrijfs)ongeval overkomt, zal Wederpartij Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 uur na het (bedrijfs)ongeval, schriftelijk op de hoogte brengen. Hierbij worden in ieder geval de toedracht van het (bedrijfs)ongeval en de thans bekende implicaties vermeld.

Artikel 10. Schade en aansprakelijkheid
1. Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;
b. enige daad of nalatigheid van Wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Wederpartij te werk zijn gesteld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
3. Noch Gebruiker zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens Wederpartij aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat Wederpartij of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.
5. Wederpartij is aansprakelijk voor schade die Medewerkers lijden op gelijke wijze als een werkgever aansprakelijk is voor schade aan een bij hem in dienst zijnde werknemer. Wederpartij is eveneens aansprakelijk voor schade als gevolg van schending van geldende veiligheidsnormen en – regelgeving.
6. Indien Gebruiker aansprakelijk wordt gesteld voor schade waarvoor Wederpartij op grond van dit artikel aansprakelijk is, zal Wederpartij Gebruiker vrijwaren voor deze aanspraak.
7. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Gebruiker gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot maximaal dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Wederpartij uit welke hoofde dan ook jegens Gebruiker vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Gebruiker kan aanwenden.
9. Wederpartij dient zorgt te dragen voor een deugdelijke verzekering.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Gebruiker bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waaronder de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
d. Wederpartij niet beschikt over de vereiste vergunning(en);
2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en Wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
3. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan Wederpartij wordt verleend, ingeval Wederpartij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Wederpartij niet in staat is aan haar schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van haar bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
4. Indien Wederpartij niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is Gebruiker gerechtigd de werkzaamheden voor Wederpartij direct op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

Artikel 12. Annulering door Wederpartij
1. Het annuleren van of (een verzoek tot) wijziging van een Project door Wederpartij dient schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van dit schriftelijk verzoek heeft te gelden als de annuleringsdatum.
2. In geval van annulering door Wederpartij, is zij de volgende kosten verschuldigd aan Gebruiker in de volgende gevallen:
– Annulering 120 uur of meer voorafgaand aan het Project: 10% van de projectprijs;
– Annulering 48 tot 120 uur voorafgaand aan het Project: 30% van de projectprijs;
– Annulering 48 uur of minder voorafgaand aan het Project: 60% van de projectprijs;
3. De bepalingen van dit artikel gelden eveneens indien een Project bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij de bepalingen toepasselijk zijn per geannuleerd onderdeel.
4. Gebruiker is tevens te alle tijden gerechtigd de werkelijk geleden schade te verhalen op Wederpartij, indien deze hoger is dan de verschuldigde vergoeding op grond van dit artikel.

Artikel 13. Overmacht 
1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft Gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Gebruiker.
3. Als omstandigheden waaronder sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Gebruiker en/of van Wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet Wederpartij in ieder geval haar verplichtingen jegens Gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Partijen dienen zich te houden aan de wettelijke regelgeving rondom privacy en de omgang met persoonsgegevens, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Wederpartij geeft Opdrachtgever voor zoveel nodig toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens van Medewerkers, zodat zij aan haar verplichtingen jegens Wederpartij kan voldoen.
3. In het kader van de overeenkomst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam, woonadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, Burgerservicenummer.
4. Het is Wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker en de Medewerker(s), beeldmateriaal van deze Medewerker(s) te publiceren, kopiëren of verspreiden in welke vorm dan ook. Het beeldmateriaal wordt auteursrechtelijk beschermd.
5. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Wederpartij een direct, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, opeisbare boete van € 2.500,00 per overtreding, onverminderd het recht van Gebruiker om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Reclames en klachten
1. Reclames/klachten ter zake een Project dienen binnen 8 dagen na projectdatum schriftelijk bij Gebruiker te worden ingediend, bij gebreke waarvan Wederpartij wordt de geleverde diensten te hebben geaccepteerd.
2. Reclames/klachten ter zake van een factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Gebruiker te zijn gebracht. Na het verstrijken van die termijn, wordt Wederpartij geacht de factuur te hebben aanvaard.
3. Indien een Medewerker zich niet houdt aan redelijke aanwijzingen, niet komt opdagen of zich anderszins onbehoorlijk gedraagt, dient Wederpartij Gebruiker hiervan onverwijld, doch uiterlijk vier uur na constatering, op de hoogte te brengen. In beginsel dient deze melding te worden gedaan bij de Projectleider.
4. Een tijdig door Wederpartij ingediende reclame/klacht schort haar betalingsverplichting niet op.

Artikel 16. Verbod rechtstreekse arbeidsverhouding
1. Het is Wederpartij niet toegestaan om een Medewerker van Gebruiker is commerciële zin te benaderen, dan wel deze (in)direct en/of in loondienstverband werkzaamheden voor haar te laten verrichten, tenzij Wederpartij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Gebruiker.
2. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Wederpartij een direct, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, opeisbare boete van € 2.500,00 per overtreding, onverminderd het recht van Gebruiker om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Gebruiker.