Privacystatement van MOYO.jobs Zuid BV

Waarom deze privacy statement?
Dank voor jouw interesse in MOYO.jobs Zuid BV en onze dienstverlening. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan veilige omgang met privacygevoelige informatie en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met de persoonsgegevens van websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen omgaan. In deze privacy statement willen wij je hierover nader informeren. Voor specifieke dienstverlening kunnen aparte of aanvullende regels van toepassing zijn.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?
MOYO.jobs Zuid BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. MOYO.jobs Zuid BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
73140031. Onderaan vind je de contactgegevens van MOYO.jobs Zuid BV, hierna te noemen MOYO.

Voor welke doelen verzamelt MOYO jouw persoonsgegevens?
• Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als Projectbureau en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP’ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
• Om jouw geschiktheid voor een bepaalde opdracht te beoordelen, jouw beschikbaarheid vast te leggen en je in contact te brengen met – of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten en pre-employment screening.
• Om je te bemiddelen naar opdrachten en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, zoals trainingen, testen en opleidingen, je in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor je te regelen.
• Om met jou een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels- cq. arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, waarbij jouw gewerkte uren worden geregistreerd en verwerkt in het salarissysteem van onze externe payroll partner, welke fungeert als jouw financiele werkgever/opdrachtgever.
• Om met jou, onze opdrachtgever(s), relaties en/of mogelijk ook opleidingsinstituten overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
• Om je persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op jouw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die je met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over jouw gebruik van de websites/social media/blogs van MOYO, indien je je hiervoor hebt aangemeld. Je kunt dit te allen tijde weer stopzetten door ons een email te sturen.
• Om je te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert).
• Om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren.
• Om je met je eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten webomgeving.
• Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies
• Om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
• Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
• Om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en de besloten web-omgeving) te verbeteren, kwaliteitsdoeleinden zoals certificering of om (technische) problemen bij het gebruik van de website of de diensten van MOYO op te lossen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen. Op welke gronden mogen wij jouw gegevens verzamelen?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens: 
• Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen een overeenkomst te sluiten. Denk aan het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst.
• Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van een dienstverband.
• Omdat je (indien van toepassing) toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
• Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten.
• Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans belangen te beschermen.
Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens? Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met MOYO delen, bijvoorbeeld door:
• Je in te schrijven voor werk op in onze vestiging.
• Je in te schrijven op onze website.
• Online te solliciteren op een vacature.
• Een arbeidsovereenkomst met ons aan te gaan.
• Je te registreren bij onze besloten web-omgeving.
• Per e-mail, telefoon of schriftelijk contact op te nemen met één van de medewerkers van MOYO.
• Communicatie met MOYO over een dienst, bijvoorbeeld de vragen die je ons hebt gesteld of verzoeken die je hebt ingediend.
• Deel te nemen aan een sociale-media-activiteit (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken) of door je via jouw social-media account aan te melden.
• Je te abonneren op een nieuwsbrief of vacature-alert van MOYO.
• Het vrijwillig deelnemen aan enquêtes of deel te nemen aan een actie, spel of prijsvraag.
• Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt.
Welke gegevens verzamelen wij? Voordat je voor ons gaat werken verzamelt MOYO gegevens van jou als werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijk) werknemer en/of zelfstandig ondernemer:
• NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
• Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
• Curriculum Vitae (cv), informatie over opleidingen, stages en werkervaring
• Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften
• Jouw motivatie
• Burgerlijke staat
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Kopie ID
• Foto of video (op vrijwillige basis)

Vanaf het moment dat je voor ons gaat werken verzamelen we ook: 
• BSN
• Bankrekeningnummer
• VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
• Kopie ID-bewijs
• Nationaliteit
• Polis- of klantnummer zorgverzekeraar
• Gegevens over aard, inhoud en beëindiging van eventuele eerdere arbeidsbemiddelingen
• Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie
• Overige gegevens die functie-gerelateerd zijn
• Inloggegevens persoonlijke account
• Werkvergunning
• Verblijfsvergunning
• Kopie rijbewijs
• Ondernemingsgegevens (ZZP)
• Polisnummer aansprakelijkheidsverzekering (ZZP)
• Uittreksel Kamer van Koophandel (ZZP)

Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op verschillende sociale mediasites, en jouw instellingen ten behoeve van onze site, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met MOYO, bijvoorbeeld over jouw online activiteiten en sociale media profielen. Als je vragen hebt of gegevens wilt wijzigen kun je ons een email sturen.
Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?
Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens, namen en functies van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee MOYO een zakelijke relatie onderhoudt, met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.
Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?
Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ worden o.a. bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden. Daarnaast betreft dit gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag.
Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover je hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat.
De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit jouw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot jouw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. Personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder meer mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan werk komen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? We kunnen jouw persoonsgegevens delen met 
• Opdrachtgevers of klanten van MOYO
• Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van MOYO diensten te verlenen
• Derden, waaronder, maar niet beperkt tot, toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen Soms biedt MOYO een dienst aan in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Indien jouw goedkeuring wettelijk is vereist of MOYO de mening is toegedaan dat jouw goedkeuring gepast is, zal MOYO altijd jouw goedkeuring vragen voordat jouw persoonsgegevens worden gedeeld. In de regel zal MOYO persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met dit privacystatement en/of indien dit wettelijk is vereist. Ingeval MOYO (een deel van) haar bedrijf verkoopt, kan deze overdracht ook de overdracht van jouw aan dat bedrijf gerelateerde persoonsgegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.
MOYO schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. MOYO blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt MOYO contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

MOYO kan jouw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van MOYO door een cloudservice provider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. MOYO heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloudserviceproviders, waaronder het vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.
De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot personen die over deze gegevens dienen te beschikken voor (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, verwerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen de van jou ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Wij adviseren je om geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen op je eigen cv. Denk dan vooral aan gegevens over je afkomst of gezondheid of gegevens over je strafrechtelijk verleden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus (belastingdienst), in acht. MOYO zorgt er voor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Welke rechten heb jij? 
We verwachten van jou dat je jouw gegevens zelf up-to-date houdt. Wijzigingen kun je zelf doen binnen de besloten web-omgeving of doorgeven aan jouw contactpersoon of de administratie van MOYO. Indien je expliciet toestemming hebt gegeven voor het gebruik van persoonlijke gegevens kun je deze toestemming te allen tijde weer intrekken door een email te sturen. Indien je niet wilt dat House of Kent jou persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, kun je dit laten weten via jouw contactpersoon of door dit via een reply aan te geven via de e-mails die je ontvangt. We wijzen je op de wettelijke rechten die je hebt: recht op correctie, inzage, wissing, beperking of overdracht. Verzoeken i.v.m. recht op correctie kun je doorgeven aan jouw contactpersoon. Verzoeken voor inzage, wissing, beperking of overdracht kun je indienen via onderstaande contactgegevens. Op jouw verzoek zullen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken reageren. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat aan je verzoek kan worden voldaan. Voor de behandeling van voornoemde verzoeken brengen wij in beginsel geen kosten in rekening, tenzij verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Welke cookies plaatsen wij?
Deze website maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Dit betreft bijvoorbeeld: IP-adres van de bezoeker, datum en tijd van het bezoek, URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is), de op onze website bezochte pagina‘s, informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.). Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website(s) te verhogen. cookies kunnen zowel door ons als door andere partijen met wie wij samenwerken worden geplaatst.
Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die worden gebruikt.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.
Zoals je ziet is het voor jou handig om met cookies te werken. Maar als je bezwaar maakt tegen gebruik van cookies kun je deze zelf ook verwijderen van jouw pc. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) of via de privacy instellingen van uw mobiele device.

Op deze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media buttons. Door op deze button te klikken, word je doorgeleid naar de website van de desbetreffende derde partij. Voor het gebruik van de cookies van deze partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze derde partijen.

Op onze website kunnen links gebruikt worden die leiden naar sites van derden, welke dus niet beheerd worden door House of Kent. We wijzen je erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, gebruik of het privacybeleid van deze sites.

Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens?
MOYO doet er alles aan om de persoonsgegevens die jij verstrekt optimaal tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe maakt MOYO gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens. Werknemers van MOYO, die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Aansprakelijkheid
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. MOYO kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid van MOYO voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. De aansprakelijkheid van MOYO zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Wat te doen bij een datalek? 
Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.
Vragen, opmerkingen, klachten? Dit privacy statement is opgesteld in november. Eventuele nieuwe versies worden op onze website gepubliceerd.
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop MOYO omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per post of per e-mail contact met ons opnemen.
MOYO.jobs Zuid BV Kundergats 13 NL-6367 BK Voerendaal
0652898705